ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ


ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ top
Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να ασχοληθή ο σπουδαστής με κάποιο αντικείμενο του ενδιαφέροντός του στα πλαίσια των θεμάτων που εξετάζει το μάθημα. Οι εργασίες θα εκπονηθούν ατομικά. Θα βαθμολογηθούν με βαρύτητα 30% επί του τελικού προφορικού βαθμού. Οι εργασίες μπορούν να είναι ή θεωρητικές ή/και πρακτικές (μόνο για Ικάρους με εμπειρία στο H/W). Πέραν των κατωτέρω προτεινομένων εργασιών, ένας Ίκαρος μπορεί να προτείνει θέμα του ενδιαφέροντός του. Η διάρκεια εκπόνησης των εργασιών θα είναι 1 μήνας από την ανάληψη του θέματος. Κάθε Ίκαρος θα παραδώσει γραπτή περιγραφή τής εργασίας του, ακόμα κι αν αυτή είναι πρακτική. Πριν από την εκπόνηση μιας εργασίας ο ενδιαφερόμενος Ίκαρος πρέπει να συνεννοηθή με τον καθηγητή, στον οποίο θα παραδώσει μια σελίδα με το θέμα της εργασίας, σύντομη περίληψη, επιδιωκώμενο αποτέλεσμα, μεθοδολογία εργασίας και αρχική βιβλιογραφία (τελευταία σελίδα).

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Πηγές πληροφοριών για την εκπόνηση της εργασίας: η (στοιχειώδης) βιβλιοθήκη του Τομέα Η/Υ, η βιβλιοθήκη ΣΜΑΕΚ, η βιβλιοθήκη της ΣΠΑ, η βιβλιοθήκη του ΤΕΕ, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το Ιντερνέτ κ.ά. Συνιστάται στενή συνεργασία με τους καθηγητές.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Οι εργασίες πρέπει να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο και να παραδοθούν κατά τα μέσα Νοεμβρίου τ.έ. Οι κατασκευαστικές εργασίες μπορούν να παραδοθούν κατά τα μέσα Δεκεμβρίου. Οι εργασίες θα παρουσιαστούν στην τάξη, στα πλαίσια του μαθήματος, κατά τον Δεκέμβριο. Οι παρουσιάσεις συνεισφέρουν κατά 25% στον τελικό βαθμό της εργασίας και θα διαρκούν 9’. Η παρουσίαση θα γίνεται μέσω φορητού ΗΥ και προβολικού, με το Impress του OPEN OFFICE (αντίστοιχο του PowerPoint). Συνιστώμενος αριθμός διαφανειών: 10—15. Οι διαφάνειες δεν πρέπει να έχουν κίνηση, ούτε πολύ κείμενο. Ακολουθήστε τον κανόνα 6Χ6 [γρ.Χστήλες].
Οι εργασίες θα βαθμολογηθούν με βάση τα εξής κριτήρια: πρωτοτυπία, ποιότητα, μέγεθος, αρτιότητα, γραπτό κείμενο (ορθογραφία, συντακτικό, ορολογία), παρουσίαση, κ.ά. Οι καλές εργασίες θα έχουν και καλές προοπτικές συνέχισης ως διπλωματικές εργασίες, και πιθανώς παρουσίασης σε συνέδριο. Για σωστή ελληνική ορολογία μπορείτε να συμβουλευθείτε λεξικό Πληροφορικής και το Λεξιλόγιο του βιβλίου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το θέμα πρέπει να είναι σύγχρονο και ενδιαφέρον. Η εργασία μπορεί να είναι πρακτική κατασκευή, πρόγραμμα για PC (Visual Basic, Delphi, C++, συμβολική γλ. κλπ), θεωρητική μελέτη (μαθηματικά ή βιβλιογραφική έρευνα), προσομοίωση (προγραμματισμός ή μαθηματικά) ή υλοποίηση (λ.χ. πρόγραμμα), ή κάποιος συνδυασμός των ανωτέρω. Αν το θέμα καλύπτεται στο βιβλίο εν όλω ή εν μέρει (ή σε κάποιο άλλο βιβλίο, π.χ. αρχιτεκτονικής ΗΥ), πρέπει να αρχίζει απ’ εκεί και να επεκτείνεται, και πρέπει να υπάρχει και παραπομπή στο βιβλίο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Το γραπτό κείμενο θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο. Τα γράμματα θα έχουν μέγεθος 12 στιγμές ενώ οι τίτλοι Κεφαλαίων, 14-16 στιγμές. Οι σελίδες θα περιέχουν κεφαλίδα με το Θέμα και την σειρά Τ-Η, και υποσέλιδο με συγγραφέα, αρ. σελίδων και ημ/νία. Θα περιλαμβάνει: περίληψη μισής σελίδας (~250 λέξεων), αγγλο-Ελλ. γλωσσάρι τεχν. όρων [με επεξηγήσεις], περίληψη στ’ αγγλικά (abstract), Εισαγωγή (=Κεφάλαιο Α΄) όπου περιγράφεται το θέμα/ πρόβλημα ή ο σκοπός της εργασίας, ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, έρευνας ή μελέτης άλλων, περιγραφή της μεθοδολογίας αντιμετώπισης του προβλήματος ή παρουσιάσεως ενός θέματος και τέλος η δομή του κυρίως θέματος της εργασίας ανά κεφάλαιο. Ακολουθεί το κυρίως θέμα χωρισμένο σε αριθμημένα κεφάλαια (Β΄ και εξής). Ακολουθούν τα Συμπεράσματα (1/2—1 σελίδα) όπου εκτίθενται τα αποτελέσματα, μελλοντικές προοπτικές, πιθανά ωφέλη για την Π.Α. κλπ. Τέλος έπεται η βιβλιογραφία, αριθμημένη ([1], [2] κοκ), ή καλύτερα, ονομασμένη κατ' όνομα συγγραφέα, π.χ. [Ανδρεάτος, 2008].
image01.jpg
Εικόνα 1 – Η χρησιμότητα της εργασίας πρέπει να αποδεικνύεται, δεν θεωρείται προφανής

Πληροφορίες που προέρχονται από το Διαδίκτυο πρέπει να αναφέρονται με τις ηλεκτρονικές τους δνσεις (π.χ. http://www.tee.gr/xxxx). Για τις πληροφορίες που εκτίθενται μέσα στα κεφάλαια και προέρχονται από την βιβλιογραφία (δηλ. από άλλους συγγραφείς), πρέπει να υπάρχουν παραπομπές στην βιβλιογραφία, π.χ. [1]. Ακολουθούν παραρτήματα (αν υπάρχουν).
Το γραπτό κείμενο θα περιλαμβάνει επίσης, πρό της περιλήψεως, περιεχόμενα. Ο επεξεργαστής κειμένου “Word” τα παράγει αυτομάτως (Εισαγωγή> Πίνακας περιεχομένων, insert> index & tables).

Η εργασία πρέπει να εμφανίζεται ως προέκταση του μαθήματος και του βιβλίου. Δεν πρέπει να εμφανίζεται αποκομμένη και ανεξάρτητη απ’ αυτά. Πρέπει να χρησιμοποιεί την ορολογία του βιβλίου και να παραπέμπει σ’ αυτό όπου χρειάζεται. Οι αυθαίρετες μεταφράσεις όρων δέον να αποφεύγονται.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΚΑΝΟΝΑΣ: δεν πάμε να δείξουμε ότι μπορούμε ή ότι ξέρουμε να κάνουμε κάτι, πάμε να το μάθουμε στους συναδέλφους μας, ώστε ο καθένας μας να μπορεί να αναπαράγη την γνώση και ν' αποκτήση εμπειρία.

Η γραπτή εργασία θα παραδίδεται τυπωμένη σε χαρτί και δεμένη με σπιράλ ή θερμοκόλληση ή πλαστικό μαλακό ντοσιέ για τρυπημένα φύλλα. Επίσης παραδίδεται και σε ηλεκτρονική μορφή (σε flash ή CD), σε μορφή εγγράφου του OPEN OFFICE [υπάρχει στο DVD του μαθήματος] ή html. Συνιστάται η χρήση των πολυμέσων (δηλ. εικόνες, γραφικά κλπ). Μην τοποθετείτε τα φύλλα σε διαφανείς ζελατίνες (θήκες).

Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο σε σωστά Ελληνικά, με άψογη ελληνική ορολογία, ορθογραφία και στίξη. [Υπενθυμίζεται ότι το ερωτηματικό γράφεται «;» κι όχι «?»]. Πρέπει να αποφεύγονται αδόκιμες εκφράσεις τύπου “η pipelining ικανότητα”, ή “H LCD οθόνη” (αντί: η οθόνη LCD) κ.ο.κ., λανθασμένες λέξεις (π.χ. “βρόγχος”), και εκφράσεις της καθομιλουμένης (π.χ. “θα πρέπει” αντί του ορθού “πρέπει”). Επίσης πρέπει να χρησιμοποιείται η υπάρχουσα ελληνική ορολογία κι όχι αδόκιμοι όροι.
image02.jpg
Εικόνα 2 – Προφανώς ο μεταφραστής δεν γνώριζε ότι το “soldering iron” στα Ελληνικά λέγεται «κολλητήρι» και γι’ αυτό το μετέφρασε «συγκολλητικό σίδερο»!


Τα παραδοτέα ανά είδος εργασίας έχουν ως εξής:

α/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓ:
Περιγραφή του κυκλώματος, του τρόπου λειτουργίας του, των βασικών ωλοκληρωμένων του.
- περιγραφή του τρόπου κατασκευής.
- λογισμικό και υλικό και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν [π.χ. πρόγραμμα σχεδίασης PCB, τρυπάνια κλπ., τρόπος κατασκευής τυπωμένων κυκλωμάτων = οδηγίες], εφαρμογές του κυκλώματος γενικώς και ειδικώς στην Π.Α. ΠΛΗΡΗΣ ΒΙΒ/ΦΙΑ με παραπομπές καθ΄ όλο το μήκος του κειμένου.

β/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
Περιγραφή του κώδικα με σχόλια και διαγράμματα ροής, ο ίδιος ο κώδικας σε Παράρτημα, πληροφορίες για το περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκε, καθώς και τα απαιτούμενα υποστηρικτικά προγράμματα για τους χρήστες που δεν θα έχουν εγκατεστημένο το προγραμματιστικό περιβάλλον, π.χ. "dot-net framework", VB framework κλπ. Το λογισμικό παραδίδεται σε 2 εκδόσεις: μια πλήρη [με τον κώδικα] για τον καθηγητή και μια σε εκτελέσιμη μορφή [exe] χωρίς τον κώδικα, για πιθανή διανομή, π.χ. μέσω του CD του μαθήματος.

γ/ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ :
Περιγραφή διαδικασιών βήμα προς βήμα. Αναφέρουμε όλα τα χρησιμοποιηθέντα προγράμματα με την πηγή προέλευσής τους και το είδος άδειάς τους [π.χ. freeware, GNU/GPL, shareware] και τα συμπεριλαμβάνουμε στο παραδοτέο μας.

δ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ
BINTEO, h/w & s/w που απαιτείται, συνδεσμολογία [σχέδιο σε VISIO ή εναλλακτικό πρόγραμμα, περιγραφή της διάταξης και Οδηγίες εγκατάστασης. ΠΛΗΡΗΣ ΒΙΒ/ΦΙΑ. Mε παραπομπές καθ' όλο το μήκος του κειμένου.

H δομή του κειμένου πρέπει να είναι η παρακάτω:

Πίνακας 2

ΣΕΛΙΔΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1
Εξώφυλλο (τίτλος, συγγραφέας, σειρά, ημ/νία κλπ)
2
Έντυπο αξιολόγησης
3
Περιεχόμενα (με αριθμούς σελίδων)
4
Περίληψη, λέξεις-κλειδιά, abstract, keywords
5 -- ...ν
Κεφάλαια Α΄ -- Ω΄
ν+1
Βιβλιογραφία
ν+2
Γλωσσάρι τεχνικών όρων (αγγλοελληνικό)
ν+3
Συνεισφορά μελών (μόνο για ομαδικές εργασίες)
ν+4
(Παραρτήματα)
Οι εργασίες που συνοδεύουν πρόγραμμα ή κατασκευή, πρέπει να περιγράφουν την κατασκευή, την μεθοδολογία, τον αλγόριθμο κλπ αφ’ ενός, και ένα συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης αφ’ ετέρου. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τα σχέδια, ηλεκτρονικό κύκλωμα σχεδιασμένο στο OrCAD ή στο EWB (προκειμένου για κατασκευή) ή οθόνες και διαγράμματα ροής (προκειμένου για πρόγραμμα).

Τα σχήματα και οι πίνακες πρέπει να είναι αριθμημένα κατ’ αύξουσα σειρά. Σχήματα που προέρχονται από την βιβλιογραφία πρέπει να αναφέρουν την προέλευσή τους (π.χ. “από το βιβλίο του ΧΧΧ, [5]). Τα σημεία στίξεως (“.”, “,”, “;” κλπ) εφάπτονται της προηγουμένης λέξεως (π.χ. “μέθοδος, που…” και όχι “μέθοδος , που…”, ούτε “μέθοδος , που…”. Τό ίδιο και οι παρανθέσεις Π.χ. “(σκληρός δίσκος)” και όχι “( σκληρός δίσκος )”.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΩΦΕΛΗ ΙΚΑΡΩΝ
Εμβάθυνση σε αντικείμενο ενδιαφέροντος των Ικάρων, βελτίωση της βαθμολογίας στο μάθημα, εκμάθηση τρόπου εργασίας, προετοιμασία για τις διπλωματικές εργασίες, εκμάθηση αναζήτησης πληροφοριών σε ένα θέμα, απόκτηση εμπειρίας σε παρουσιάσεις και συγγραφές μελετών, κ.ά. Οι καλύτερες εργασίες θα προωθούνται για δημοσίευση σε έντυπα της Π.Α. ή του αθηναϊκού τύπου, οι πρωτότυπες κατασκευές στην “Τεχνική Εκλογή” κοκ.

Αρχή
Κορυφή
Μάθημα μΕ
Αποθήκη